Συχνές Ερωτήσεις

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Για την ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Η τιμολόγηση γίνεται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής:

 • Ηλικία του οδηγού.
 • Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κ.λπ.).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κ.λπ.).
 • Το ιστορικό ζημιών.
 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.
 • Η Έδρα (γεωγραφική περιφέρεια) στην οποία το όχημα κινείται συνήθως.

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης:

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα και δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Συγκεκριμένα με τον φιλικό διακανονισμό, ή αλλιώς Σύστημα ‘Αμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 6.500 ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο € 12.000 ανά άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Ασφάλιση περιουσίας

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτίριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους και για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος του (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λπ.).

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αποτίμησης.

 • Αποζημίωση σε πραγματική αξία

Σε περίπτωση ζημιάς στην ασφαλιζόμενη περιουσία θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου ή του περιεχομένου και η αποζημίωση τους θα βασισθεί στην πραγματική τους αξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλιζόμενος να επιβαρύνεται με το κόστος της παλαιότητας αυτής.

 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου

Υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινούργιου. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει ή για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.

Συνήθως αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, χειροποίητα χαλιά, ασημικά, και άλλα συναφή είδη, με αξία πάνω από 1.500€  ανά τεμάχιο, θα πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μάρκα, τύπο και αξία.

Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, η κάλυψη της κλοπής ή της ληστείας για τις εξοχικές κατοικίες παρέχεται συνήθως με την προϋπόθεση της ασφάλισης της κύριας κατοικίας.


Σημαντικό:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4261/2014 και τα πρότυπα συμπεριφοράς του Κανονισμού Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – αρ. 86/5.4.2016 Π.Ε.Ε. της Τράπεζας της Ελλάδος, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης. Η κάλυψή σας θα ισχύει μετά την πιστοποίηση της καταβολής των ασφαλίστρων και εφόσον λάβετε από εμάς βεβαίωση ασφάλισης, σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία και ώρα που θα αναγράφεται σε αυτήν. Η τελική ασφαλιζόμενη αξία υπόκειται στην έγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η τελική ασφαλιζόμενη αξία υπόκειται στην έγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.