Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΜΙΧΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «OLYMPIΑΝ INSURANCE SOLUTIONS» που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Μιλτιάδου στον αριθμό 2, Τ.Κ. 12243 καλούμενη στο εξής «η Επιχείρηση», διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τυχόν βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρεία. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.

Η επιχείρηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ» να χρησιμοποιηθούν αυτά από την ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ» να, από τους συνεργαζόμενους με αυτή διαμεσολαβητές, εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ» εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.

Η επιχείρηση δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κάτω από τα πεδία καταχώρησης των απλών προσωπικών δεδομένων του, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά από την επιχείρηση και τους συνεργαζόμενους με αυτή διαμεσολαβητές ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρηση ή άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ» (Μιλτιάδου 2, 12243, Αιγάλεω, τηλ: 2112157671)  fax: 2112157671, e-mail: dpo@olympianins.gr

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ» για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R), μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) κο Νικόλαο Μίχο, Μιλτιάδου 2, 12243, Αιγάλεω, τηλ: 2112157671 και στο e-mail: dpo@olympianins.gr