Ο Ασφαλιστής σας

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Aσφαλιστικού Διαμεσολαβητή

(σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΜΙΧΟΣ

 

ΔιεύθυνσηΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2    

Περιοχή: ΑΙΓΑΛΕΩ      Τ.Κ.: 12243

Τηλέφωνο: 2112157671

E-mail: egaleo@olympianins.gr

Αριθμός Ειδικού Μητρώου6336

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: Αθηνών             

 Η εγγραφή μου με τα παραπάνω στοιχεία στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να εξακριβωθεί μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου http://insuranceregistry.uhc.gr/, που τηρείται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είμαι κάτοχος Αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή: Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Κατέχω: Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Α’, διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Δ’, διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζομένων σε ασφάλιση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πελάτες, Ενώσεις Καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά των Διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργεί πράξεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α’259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 7033οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 1421).

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Δεν έχω συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε ασφαλιστική επιχείρηση, που να φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.

  • Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης, που να φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησής μου.

  • Η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχω μου επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

  • Παρέχω στους υποψήφιους ασφαλισμένους αμερόληπτες συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται στις πληροφορίες του Εντύπου Αναγκών Πελάτη που συμπληρώσατε, τα δε προσωπικά δεδομένα μετά από εξουσιοδότηση σας θα τύχουν επεξεργασία από εμένα ή και τις ασφαλιστικές εταιρείες ή και το ασφαλιστικό πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι, με σκοπό της εκπλήρωση των υποχρεώσεων μου για την κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών και τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης μέχρι διαφορετικής έγγραφης εντολής σας

  • Η φύση της αμοιβής μου συνίσταται σε προμήθεια επί των ασφαλίστρων, η οποία ενσωματώνεται στο ασφάλιστρο.