Ο Ασφαλιστής σας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ ΤΟΥ Ν. 4583/2018(IDD)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΜΙΧΟΣ

 Διακριτικός Τίτλος: OLYMPIAN INSURANCE SOLUTIONS

ΔιεύθυνσηΠαλ. Καβάλας 98    

Περιοχή: ΑΙΓΑΛΕΩ      Τ.Κ.: 12242

Τηλέφωνο: 211 215 7671

e-mail: info@olympianins.gr

Αριθμός Μητρώου: 378608

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Αρ. ΓΕΜΗ: 150205003000            

Η εγγραφή μου με τα παραπάνω στοιχεία στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να εξακριβωθεί μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου http://insuranceregistry.uhc.gr/, που τηρείται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είμαι κάτοχος Αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή: Ασφαλιστικού Πράκτορα και Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Κατέχω: Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Α’, διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Δ’, διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζομένων σε ασφάλιση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Δραστηριότητα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης: Ασφάλιση & Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων
  • Δεν έχω συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε ασφαλιστική επιχείρηση, που να φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.

  • Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης, που να φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησής μου.

  • Η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχω μου επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

  • Η/οι συνεργασία/ες μου με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες ΔΕΝ είναι αποκλειστική/ές
  • Παρέχω στους υποψήφιους ασφαλισμένους αμερόληπτες συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται στις πληροφορίες του Εντύπου Αναγκών Πελάτη που συμπληρώσατε, τα δε προσωπικά δεδομένα μετά από εξουσιοδότηση σας θα τύχουν επεξεργασία από εμένα ή και τις ασφαλιστικές εταιρείες ή και το ασφαλιστικό πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι, με σκοπό της εκπλήρωση των υποχρεώσεων μου για την κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών και τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης μέχρι διαφορετικής έγγραφης εντολής σας

  • Η φύση της αμοιβής μου συνίσταται σε προμήθεια επί των ασφαλίστρων, η οποία ενσωματώνεται στο ασφάλιστρο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Λήπτης Ασφάλισης, Ασφαλισμένος, Δικαιούχος και Ενώσεις Καταναλωτών έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων του νόμου 4583/2018 ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στη Δημόσια τάξη ή πράξεων που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ μπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Η έγγραφη καταγγελία εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΙΑ μετά από προηγούμενη ακρόαση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην οποία ο καταγγέλλων έχει δικαίωμα αιτιολογημένης απάντησης. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, χωρίς με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστών προϊόντων, ο πελάτης δύναται να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα ή φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστήθηκε με το ν. 3297/2004 (Α΄259), ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς δυνάμει της Κ.Υ.Α.70330οικ./30.6.2015 (Β΄ 1421).