Περιουσίας

Για τη δημιουργία της επιχείρησής σας επενδύσατε σε κάθε λεπτομέρεια με προσοχή, από το χώρο που τη στεγάζει, μέχρι τον εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες.

Ασφάλιση Βιομηχανικών & Εμπορικών επιχειρήσεων

Η ασφάλιση μίας επιχείρησης μπορεί να έχει δύο σκέλη:

 • Υλικές ζημίες ή απώλειες στα περιουσιακά της στοιχεία.
 • Απώλειες από διακοπή εργασιών (Business Interruption).

Τα ασφαλιστήρια περιουσίας μπορούν να είναι δύο ειδών:

 • Ασφαλιστήρια Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Named Perils).
 • Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου (Property All Risks).

Ασφαλιστήρια Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Named Perils)

Βασικές Καλύψεις :

 • Πυρκαγιά,
 • Ζημιές από το υδρευτικό σύστημα
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα και
 • Ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κλοπή – Ληστεία
 • Δαπάνη προσωρινής στέγασης / παραμονής λόγω επισκευών
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και τα προϊόντα
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Καπνό
 • Αιθάλη
 • Πτώση δέντρων και στύλων
 • Πτώση αεροσκάφους ή εναέριων αντικειμένων
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά

Καλύπτονται έξοδα:

Μελετών και έκδοσης αδειών

Αναπροσαρμογής ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη τιμών καταναλωτή

Προαιρετικές καλύψεις :

 • Καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετό)
 • Διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού
 • Κλοπή, ζημίες από κλοπή, διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου (hold up)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Απώλεια ενοικίων συνεπεία ασφαλιζομένου κινδύνου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και ιδιοκτήτη από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Έξοδα δημοσίων αρχών, αποκατάστασης στοιχείων/αρχείων
 • Έξοδα μεταστέγασης ή/και φύλαξης
 • Έξοδα πυρόσβεσης/κατάσβεσης
 • Ζημιές σε εξωτερικές πινακίδες
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Σεισμός
 • Καθίζηση, Κατολίσθηση
 • Απώλεια Κερδών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου (Property All Risks)

Στα ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου δεν κατονομάζονται οι καλύψεις, αλλά αναφέρονται ρητά μόνο οι εξαιρέσεις.

Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο, αλλά ακόμα και από κίνδυνο που δεν έχει προβλεφθεί.