Μεταφορών

Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιμετωπίζουν μια σειρά κινδύνων μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η Olympian Ins αναλύει για κάθε πελάτη ξεχωριστά τις ανάγκες που έχει και προχωράει στην ασφάλιση του μεταφερόμενου εμπορεύματος με βάση την μεταφορά του, το είδος και την εμπορική του αξία, το τρόπο φόρτωσης κ.α.

Τα στελέχη μας μελετούν τις ανάγκες σας αναλυτικά και σχεδιάζουν με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες πλάνα διαχείρισης κινδύνων με βάση:

  • το ή τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
  • το είδος και την αξία του εμπορεύματος
  • τη μέθοδο συσκευασίας
  • τον τόπο φόρτωσης, προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί

Οι όροι των ασφαλίσεων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως και η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως αυτή να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:

Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κ.ά. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.ά. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι η Ρήτρα A & C. Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις όπως για παράδειγμα:

  • κινδύνων πολέμου
  • απεργιών
  • κακόβουλων ενεργειών